Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 14.5.2018

Rekisterinpitäjä
StepUp Oy
Y-tunnus 0666613-7
Kaikukatu 4 A, 00530 Helsinki
school@stepup.fi
09 7746 1730

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Lasse Muuronen
etunimi.sukunimi@stepup.fi
09 7746 1743

Tietosuojavastaava
Marina Koivu
etunimi.sukunimi@stepup.fi
09 7746 1732
palveluaika maanantaisin klo 10 – 11

Rekisterin nimi
Asiakaspalvelujärjestelmä

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön oma suostumus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat oppilaan nimi, syntymäaika, asiakasnumero ja salasana sekä yhteystiedot, joista pakollisia ovat puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä vapaaehtoisena osoite. Alaikäisiltä oppilailta tallennetaan lisäksi vähintään yhden huoltajan nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite ja vapaaehtoisena osoite). Lisäksi asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten asiakkaan lippujen tiedot, ostotapahtumien tiedot, lippujen käyttötiedot, ilmoittautumishistoria ja tuntikäynnit. Lisäksi rekisteröityyn kohdistetut ja tarjotut edut, palvelut ja kampanjat sekä niiden käyttö. Muu asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet sekä lippuihin ja maksuihin liittyvät poikkeustiedot. Yhteydenpitoon ja suoramarkkinointiin liittyvät luvat.

Asiakastietoja säilytetään kirjanpitolakiin perustuen 1+6 vuotta asiakkaan viimeisestä ns. saldotapahtumasta. Jos esimerkiksi viimeinen käynti tunnilla on ollut 15.4.2018, tietoja säilytetään 31.12.2024 asti.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen aikana sähköpostitse, puhelimitse ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Asiakaspalvelujärjestelmän sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteristä vastaavaalle yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää rekisterinpitäjän päätoimipisteessä osoitteessa Kaikukatu 4 A, 00530 Helsinki. Tietojen luovutuksen  yhteydessä henkilöllisyys on todistettava.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (ns. oikeus tulla unohdetuksi). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle ja ne on allekirjoitettava. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Huomioithan, että tietojen poistamisen jälkeen emme pysty enää kirjoittamaan harrastustodistusta.

***

Nettisivuilla käytettävät evästeet